Inloggen:

SCHRIJFVISIE

Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift


Algemene voorwaarden van Xsites BV gevestigd te Kortenhoef aan de Kerklaan 19, 1241 CJ. Gedeponeerd bij de Kamer van Gooi- en Eemland onder nummer 32075999 d.d. 01-06-2005.

1.
Definities

1.1De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij Xsites BV  goederen en diensten van welke aard ook levert of verricht.

1.2
Klant: de afnemer van de in het vorige lid genoemde goederen en/of diensten.

1.3
Website: Een door Xsites BV ontwikkelde homepage met vervolgpagina's bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor World Wide Web-browsers verder 'browser' te noemen - interpreteerbaar materiaal (zoals: tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare codes, al dan niet aangeleverd door Klant) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage en vervolgpagina's.

1.4CMS: door Xsites BV ontwikkelde programmatuur bestaande uit modulaire componenten die een specifieke functionaliteit aan de website toevoegen (verder: CMS).

1.5Programmatuur: alle door Xsites BV ontwikkelde software, waaronder de in het vorige lid genoemde CMS.

1.6
Dienstverlening: domeinregistratie en internethosting en overige internet-gerelateerde dienstverlening.

1.7
Het systeem: inrichtingen waarvan Xsites BV gebruik maakt bij het aanbieden van haar diensten inclusief de bijbehorende software, CMS en websites.

2.Aanbieding en overeenkomst

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Xsites BV goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (e-mail hier niet onder begrepen) zijn overeengekomen.

2.2
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan voor 1 jaar. De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

2.5
Slechts de directie van Xsites BV is bevoegd voor Xsites BV verbintenissen aan te gaan.

2.6
De levering door Xsites BV van de website en de programmatuur geschiedt door het in de macht van Klant brengen van een cd-rom dan wel een andere gegevensdrager met daarop de website en programmatuur in objectcode (dus zonder de broncode) als voor een browser interpreteerbaar bestand dan wel door publicatie op het world wide web (dusdanig dat de websitedoor elke gangbare browser opgevraagd kan worden).

3. 
Prijs en betaling

3.1
Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2
In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Xsites BV gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3.3
Alle facturen zullen door Klant worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.4
Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefeninganderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

3.5De prijzen van webhosting zijn gebaseerd op 1 website per webhostingpakket. Of er sprake is van meer dan 1 website is ter beoordeling van Xsites BV. In elk geval geldt dat slechts 1 (sub)domeinnaam aan een webhostingpakket kan worden gekoppeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
3.6Klachten laten de betalingsverplichting van Klant onverlet.

4.Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1
Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Xsites BV, totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Xsites BV zijn voldaan.

4.2
Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

5.1
Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

5.2
Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beindiging daarvan geen medewerkers van Xsites BV in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect hetzij om niet hetzij tegen betaling, voor zich laten werken.

6.Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7.Rechten van intellectuele of industriele eigendom en geheimhouding

7.1
Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde websites, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Xsites BV of diens licentiegevers.
Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de websites, programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopien vervaardigen.

7.2
Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Xsites BV of diens licentiegevers kunnen bevatten. Klant verbindt zich, programmatuur, apparatuur en materialen waarvan Klant zou moeten vermoeden dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfs geheimen bevatten, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

7.3
Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industrile eigendom uit de websites, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

8.Medewerking door Klant

8.1
Client zal Xsites BV steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

8.2
Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Xsites BV te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 
8.3
Indien is overeengekomen dat Klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

8.4
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Xsites BV staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Xsites BV in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

8.5
Ingeval medewerkers van Xsites BV op de locatie van Klant werkzaamheden verrichten, zal Klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen.
Klant vrijwaart Xsites BV van aanspraken van derden, medewerkers van Xsites BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

9.Logo op websites en programmatuur

9.1
Xsites BV heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites, pagina's en programmatuur het Xsites BV-logo te plaatsen, voorafgegaan door de tekst: "site by".

9.2
Klant heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te verwijderen danwel onzichtbaar te maken.

9.3
Het is Klant niet toegestaan op de door Xsites BV ontwikkelde websites en andere programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding danwel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website of andere programmatuur door een andere onderneming of instelling of persoon dan Xsites BV is gemaakt of ontwikkeld.

10.Leveringstermijnen

Alle door Xsites BV genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Xsites BV bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Xsites BV echter niet in verzuim. Xsites BV is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

11.Aansprakelijkheid en vrijwaring
 
11.1
Xsites BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige website of onderdeel hiervan of van de door haar ontwikkelde programmatuur dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

11.2
Voor zover Xsites BV aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 1 jaar.

11.3
Aansprakelijkheid van Xsites BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4
Xsites BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst, al dan niet verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde. Dit beding is onverminderd van toepassing indien Klant niet op de hoogte is van het feit dat de betreffende dienst door een derde is uitgevoerd of de betreffende programmatuur door een derde ter beschikking is gesteld of ontwikkeld.

11.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Xsites BV meldt.

11.6
Klant vrijwaart Xsites BV voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Xsites BV geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

11.7
Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Xsites BV van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en Klant vrijwaart Xsites BV tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.

11.8
Klant vrijwaart Xsites BV voor alle aanspraken van derden in verband met handelingen van Klant met behulp van door Xsites BV ontwikkelde of geleverde programmatuur of via de systemen of servers van Xsites BV.

12.Overmacht

12.1
Xsites BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere derden zoals providers of designers.
 
12.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13.Wijziging en meerwerk

Indien Xsites BV op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Xsites BV worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Xsites BV. Xsites BV is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.Acceptatie website en programmatuur

14.1
Vanaf het moment dat de website en/of programmatuur aan Klant wordt aangeboden vangt de acceptatieperiode aan. Gedurende deze acceptatieperiode zal de website en de programmatuur door Klant worden getest.
 
14.2
De acceptatieperiode bestaat uit:
 • een testperiode van maximaal 1 week, waarin Klant de website en programmatuur zal testen; gevolgd door
 • een herstelperiode van maximaal twee weken waarin Xsites BV eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
 • een testperiode van maximaal 1 week, waarin Klant de website en programmatuur opnieuw zal testen.
14.3
Partijen zullen overleggen omtrent door Klant geconstateerde onvolkomenheden. Xsites BV zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
 
14.4
De website en programmatuur worden geacht door Klant geaccepteerd te zijn:
 • als Klant dit schriftelijk aan Xsites BV heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden ('voorwaardelijke acceptatie'); hetzij
 • na verloop van een periode van 3 weken na de datum van oplevering, tenzij Klant Xsites BV schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website en/of de programmatuur niet geaccepteerd kan worden; hetzij- na afloop van de testperiode bedoeld in lid 2 onder c, tenzij Klant Xsites BV schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website en/of de programmatuur niet geaccepteerd kan worden.
14.5
Indien Klant voor het moment van acceptatie de website en/of de programmatuur gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt - in afwijking van het bovenstaande - de website en de programmatuur als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.

14.6
In het geval van een voorwaardelijke acceptatie zal Xsites BV zich inspannen om de door Klant geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

14.7
Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).

14.8
Bij acceptatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de website en de programmatuur. Acceptatie van de website geldt tevens als acceptatie van de programmatuur en andersom. Gebruik van de website zoals bedoeld in het vijfde lid van dit artikel leidt tot acceptatie van de programmatuur en andersom.

14.9
Indien de website en/of programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

15.Dienstverlening

15.1
Xsites BV zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

15.2
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Xsites BV gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
15.3
Xsites BV is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de  overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetref fende werkzaamheden worden vergoed conform de overeengekomen tarieven.

15.4
Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Xsites BV steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

16.
Gebruik van dienstverlening

16.1
De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Xsites BV, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Xsites BV toegestane verbinding met het systeem bestaat.

16.2
Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Xsites BV;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 • sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;
 • het uitvoeren of, al dan niet bewust, faciliteren van zogenaamde DOS-attacks.
16.3
Enig handelen of nalaten in strijd met het gestelde in dit artikel geeft Xsites BV het recht Klant onmiddellijk en zonder waarschuwing van het internet af te sluiten en alle overige dienstverlening op te schorten, zonder dat Klant recht heeft op enige compensatie of schadevergoeding. De waarnemingen van (medewerkers van) Xsites BV of door haar ingeschakelde derden zijn uitsluitend bepalend voor de vraag of er sprake is van voornoemd handelen of nalaten.

16.4
Het afsluiten of opschorten van dienstverlening laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet.

17.Ontwikkeling van programmatuur

17.1
Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Xsites BV zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Klant instaat.

17.2
Xsites BV is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

18.Beveiliging en reservekopie

Het is Xsites BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Xsites BV door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

19.Interoperabiliteit

Indien Klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen  programmatuur en de aan hem door Xsites BV ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Klant Xsites BV schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Xsites BV zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financile voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

20.Gebruik van programmatuur

20.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Xsites BV Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

20.2
De programmatuur mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

20.3
Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan de  programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.

20.4
Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Xsites BV retourneren.
Indien partijen zijn overeengekomen dat Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging Xsites BV onverwijld schriftelijk melding maken.

21.Garantie programmatuur

21.1
Gedurende een periode van twee maanden na aflevering zal Xsites BV naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Xsites BV zijn gemeld. Xsites BV garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Xsites BV zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Xsites BV kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Xsites BV toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke toestemming van Xsites BV wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

21.2
Herstel van fouten zal geschieden op een door Xsites BV te bepalen locatie. Xsites BV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

21.3
Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is Xsites BV niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

22.Onderhoud programmatuur

22.1
Indien voor de programmatuur een schriftelijke onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Xsites BV geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Xsites BV melden. Na ontvangst van de melding zal Xsites BV naar beste vermogen de fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Xsites BV te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. Xsites BV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

22.2
Onderhoud is slechts inbegrepen in de gebruiksvergoeding zoals bedoeld in het vorige lid, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

22.3
Xsites BV garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

22.4
Xsites BV kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Xsites BV toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Xsites BV is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

22.5
Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Xsites BV bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Klant ter beschikking stellen. Twee maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Xsites BV niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Xsites BV van Klant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Xsites BV aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

22.6
Indien Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Xsites BV is aangegaan, kan Xsites BV door Klant niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

23.
Beindiging, opschorting en wijziging van de overeenkomst
 
23.1
Xsites BV kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beindigen indien Klant -al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beindigd alsmede wanneer Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien. Xsites BV zal wegens deze beindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

23.2
Indien Klant op het moment van de beeindiging zoals in het vorige lid bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Xsites BV voor de beeindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beindiging direct opeisbaar.

23.3
Klant kan vanaf 1 jaar na acceptatie van de website of programmatuur de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

23.4
Indien Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien is Xsites BV gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat Klant volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan. Het onbereikbaar maken en houden van de website, en programmatuur hieronder begrepen. Xsites BV zal wegens deze opschorting nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Voor het weer bereikbaar maken van de website kan Xsites BV Klant een vergoeding van 125,-- euro in rekening brengen.

23.5
Indien Klant Xsites BV hierom verzoekt zal Xsites BV binnen een redelijke termijn de functionaliteit van de website wijzigen.

23.6
Indien de in het vorige lid genoemde wijziging betreft het vervangen van een module door een goedkopere of het verwijderen van een module en deze wijziging binnen 1 jaar na levering van de website wordt doorgevoerd zal Klant tot het verstrijken van genoemde periode het oorspronkelijk overeengekomen periodiek vervallende bedrag verschuldigd blijven.

24.
Export

Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Klant zijn de relevante exportbepalingen toepassing. Klant zal Xsites BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

25.Boetebeding

Indien Klant handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 5, 7 of 9 verbeurt zij een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 12.000,- euro per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Xsites BV.
 
26.
Toepasselijk recht en geschillen

26.1
Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Xsites BV zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Xsites BV, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.

26.2
Op de rechtsverhouding tussen Xsites BV en Klanten is bij uitsluiting Nederlandse recht van toepassing.